Privacy Beleid

Privacy verklaring Fotovrienden Op pad Zundert


Fotovrienden Op pad gebruikt persoonlijke gegevens van leden voor het organiseren van activiteiten, interne communicatie, naam en telefoonnummer voor noodgevallen (ICE) en de contributie.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn dit de
volgende persoonlijke gegevens:
• Naam, adres, postcode en woonplaats;
• Telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer;
• E-mail adres;
• Bankrekening
• Inlog gegevens website

De vereniging zal de persoonsgegevens van haar leden behoorlijk en zorgvuldig verwerken en passende maatregelen nemen ter bescherming tegen datalekken.

Deze gegevens zijn opgeslagen op de computer van de voorzitter / Secretaris / penningmeester en worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden alleen NAW-gegevens bewaard voor het uitnodigen van oud-leden voor lustra, totdat het ex-lid is overleden of totdat het lid aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden. Door het vrijgeven van zijn gegevens geeft het lid expliciet toestemming dat bovengenoemde persoonlijke gegevens worden vermeld op de ledenlijst. E-mail adressen van andere leden van de
club worden in voorkomend geval opgenomen in de adresregel ‘bcc’

Fotovrienden Op pad  plaatst foto’s met instemming van leden op de
website.
Indien een lid aangeeft bezwaar te maken tegen openbare publicatie van
foto’s waarop de persoon uitdrukkelijk, zichtbaar en herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zullen de gewraakte foto’s onverwijld verwijderd worden.

Fotovrienden Op pad hecht er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van de leden. Deze worden alleen gebruikt door de voorzitter, secretaris of penningmeester. Door bekendmaking van de algemene persoonsgegevens aan de secretaris en van de benodigde financiële gegevens aan de penningmeester stemt de persoon expliciet in met dit privacy reglement.

De vereniging zal zich inspannen om de persoonsgegevens te beveiligen en
beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede onzorgvuldig, ondeskundig en ongeoorloofd gebruik.

Aanspreekpunt voor het privacy beleid in het kader van de AVG is de voorzitter.